Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Despre noi
Despre Colegiul Economic Administrativ Iași

„Scoala cea mai buna este aceea in care inveti inainte de toate sa inveti" – N.Iorga

Viziune

Colegiul Economic Administrativ IasiColegiulu Economic Administrativ oferă servicii de instruire şi de educație, şanse egale pentru toţi elevii, un mediu de ţinută spirituală şi morală.

Viziunea Colegiului Economic Administrativ Iași este de a deveni un model al formării și calificării profesionale a elevilor la nivelul standardelor europene.

Se acordă fiecarui copil/elev șansa de a atinge excelența în tot ceea ce întreprinde, punându-i în valoare calitățile personale, formându-l ca om independent, responsabil,

încrezator în forțele proprii și pregătit să lucreze în echipă. Elevii colegiului nostru vor avea mai mult de făcut decât să asigure funcţionarea sistemului economic la nivel, fie el local, regional, naţional sau internaţional – ei vor fi arhitecţi ai unei noi paradigme.

Misiune

Colegiul Economic Administrativ Iasi are ca misiune realizarea unui înalt nivel de calitate a educaţiei şi instruirii în domenii specifice, în contextul actual, national şi european, rãspunzând necesitãţii de dezvoltare personalã, cetãţenie activã, încadrare într-o societate bazatã pe cunoaştere şi coeziune socialã a individului – şi de progres a societãţii româneşti.

Misiunea educaţionalã include funcţia de cunoaştere , funcţia modelãrii ca şi cea de cercetare-aplicare.

Misiunea socialã implicã concretizarea sensului politicilor de dezvoltare socialã la nivelul comunitãţii locale a societãţii româneşti. Elevii colegiului nostru se vor implica în activități de implementare ale unor proiecte cu caracter social la nivelul comunității. Aceste proiecte vor fi realizate prin colaborari cu diferite ONG, fundații, asociații, cu alte instituții publice.

Există o bună colaborare cu instituțiile menționate precum și cu Asociația de părinți EC-AS care facilitează o rezolvare mai eficienta a problemelor prin conjugarea eforturilor școlii și familiei.

Colegiul Economic Administrativ Iasi reprezintă o instituție nodală, purtatoare de progres, în cadrul comunității. In calitatea sa de furnizor educațional, instituția formează absolvenți bine pregătiți dar, totodată, cetațeni implicati activ, ce manifestă responsabilitate față de problemele societății.

Scopuri (ţinte) şi opţiuni strategice

Ţintele strategice – indică scopurile majore ale Colegiului Economic Administrativ Iași, grupate pe 4 arii de interes:

1. curriculum 2. resurse umane 3. resurse materiale 4. dezvoltare organizaţională

Opţiunile strategice –ierarhizează priorităţile din interiorul fiecărei ţinte. Ţintele şi opţiunile strategice au fost stabilite prin raportare la modelul european de excelenţă (EFQM).

Arii de interes

Scopuri (ţinte) strategice Opţiuni strategice
- Optimizarea managementului unității
- Formarea şi dezvoltarea unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii
- Implicarea activã a agenţilor economici, pãrinţilor, instituţiilor şi autoritãţilor locale în formarea profesionalã a elevilor
- Implicarea în activităţi de cooperare europeană şi dezvoltarea de parteneriate cu şcoli din ţări europene
- Eficientizarea activității tuturor structurilor administrative existente la nivelul colegiuluia IX-a
- Servicii de calitate sporită oferite de colegiu
- Recâștigarea statutului de ŞCOALĂ EUROPEANĂ, prin îndeplinirea criteriilor de calitate si prin implicarea continuă în proiecte europene
Scopuri (ţinte) strategice Opţiuni strategice
- Adaptarea ofertei şcolii la nevoile elevilor şi cerinţele pieţei muncii
- Diversificarea ofertei educaționale
- Asigurarea condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind cariera
- Eficientizarea învățării centrate pe elev
- Promovarea într-un procent de 100% a tuturor elevilor atât la examenul de certificare a competentelor profesionale cât şi la bacalaureat(97% in 2019, 98% in 2020, 100% în anul 2025)
- Analiza necesității și propunerii unor specializări economice noi
- Creşterea nivelului performanţelor elevilor în anul 2025 faţă de 2018
Scopuri (ţinte) strategice Opţiuni strategice
- Îmbunătățirea și dezvoltarea bazei materiale a colegiului - Asigurarea condiţiilor optime de desfãşurare a procesului instructiv-educativ
- Achiziții de videoproiectoare, laptopuri, calculatoare PC, mobilier, table pentru îmbunătățirea și optimizarea condițiilor de desfășurare a procesului instructiv educativ
Scopuri (ţinte) strategice Opţiuni strategice
- Asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor.
- Promovarea educaţiei incluzive şi asigurarea şanselor egale şi de sprijinire a elevilor din grupurile sociale defavorizate
- Formarea continuă a cadrelor didactice în vederea asigurării calităţii în educaţie şi flexibilităţii în formare profesională
- Promovarea principiilor incluzive de către tot personalul şcolii
- Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor până în 2025 la 100%
- Reducerea abandonului şcolar până în 2025 în aşa fel încât rata abandonului şcolar să ajungă sub 1%

Cultura organizaţionalã a Colegiului Ec. Administrativ

Scurt istoric

În contextul existent în România, după reforma învăţământului de toate gradele, înfăptuită de regimul aflat la putere, intrată în vigoare începând cu 1 septembrie 1948, care a distrus şcoala românească tradiţională înfăptuită de marele om Spiru Haret, Ministrul Instrucţiunii Publice şi a Cultelor, fiecare organ central al administraţiei de stat şi-a înfiinţat propriile şcoli medii tehnice care aveau menirea să pregătească cadre pentru sectoarele respective.

Începând cu primăvara anului 1952, au demarat pregătirile pentru înfiinţarea unei şcoli medii tehnice financiare în Iaşi.

În perioada 1952-2005, au funcţionat – sub diverse denumiri şi sub diverse profile – următoarele şcoli:

Şcoala Medie Tehnică Financiară - a funcţionat în perioada 1 septembrie 1952 – 31 august 1958; începând cu anul şcolar 1957 - 1958 i s-a schimbat denumirea în Şcoala Medie Financiară.

În iarna anului 1954 – 1955 s-a petrecut un eveniment de răscruce în viaţa tuturor şcolilor medii tehnice din întreaga ţară şi deci şi a şcolilor medii financiare ale Ministerului Finanţelor.

Prin HCM nr.91/1955, s-au înfiinţat şcolile tehnice financiare de 2 ani, care urmau să şcolarizeze începând cu 1 octombrie 1955, absolvenţi cu şi fără examen de maturitate a liceelor teoretice. Şcolile medii financiare rămân în lichidare cu anii II-IV. Astfel, Ministerul Finanţelor a înfiinţat trei şcoli tehnice financiare în Bucureşti, Cluj şi Iaşi.

Şcoala Tehnică Financiară de 2 ani – a fost unica şcoală de acest tip din Moldova pentru regiunile Bacău, Galaţi, Iaşi şi Suceava, şi a funcţionat în perioada 1 octombrie 1955 – 1 septembrie 1970.

Sub acestă formă durata studiilor era de 2 ani şi existau două secţii: finanţe şi credit. Ulterior a fost înfiinţată şi secţia de industrie, transporturi şi construcţii.

Ultima promoţie de la acest tip de şcoală a corespuns anilor 1969 - 1970, deoarece din 1966 s-a înfiinţat Liceul Economic, care a şcolarizat absolvenţi de şcoală generală. În perioada 1966 - 1970, ambele şcoli au funcţionat sub denumirea de Grup Şcolar Economic, unitate mare cu peste 2.000 de elevi la cursurile de zi, seral şi fără frecvenţă.

La absolvirea Şcolii tehince financiare de 2 ani, se elibera o diplomă de absolvire cu calificarea: contabil pentru finanţe - credit, contabil pentru industrie, transporturi, construcţii.

Liceul Economic s-a înfiinţat la 1 septembrie 1966 . In timp, a cunoscut diferite denumiri: Liceul Economic de Contabilitate şi Comerţ, Liceul Economic nr.1, Liceul Economic de Drept Administrativ, Liceul Economic de Drept Administrativ şi de Servicii şi Liceul Economic Administrativ, respectiv de la 1 septembrie 2005 Colegiul Economic Administrativ.

Începand cu 1 septembrie 1976, pe baza unei hotărâri a organelor centrale şi a unui protocol încheiat cu Ministerul Finanţelor şi Consiliul popular judeţean Iaşi, s-a trecut în subordine locală – Inspectoratul şcolar judeţean având, de acum înainte, un rol sporit în toate problemele şcolii.

De-a lungul anilor au existat diverse profile în funcţie de necesarul de cadre didactice al beneficiarilor ca: profilul finanţe credit, comerţ - merceologie, industrie, contabil pentru agricultură, drept administrativ, finanţe - contabilitate etc.

Din 1976, unitatea noastră şcolară a primit denumirea de Liceul Economic de Contabilitate şi Comerţ pregâtind personal pentru sectorul circulaţiei mărfurilor şi pentru serviciile economico-financiare din unităţile industriale, agricole şi bugetare.

Începând cu anul 1977 - 1978, şi-a schimbat denumirea în Liceul Economic şi de Drept Administrativ.

Din anul 1990 se schimba titulatura in “LICEUL ECONOMIC DE DREPT ADMINISTRATIV ŞI DE SERVICII”, cu următoarele profiluri:
1. Finanţe-contabilitate
2. Comerţ
3. Administraţie

Din 1999, este un liceu aflat în filiera Tehnologică profil Servicii cu denumirea de Liceu Economic, Administrativ şi de Servicii; iar din anul şcolar 2001-2002 va fi cunoscut sub denumirea de Liceul Economic Administrativ Nr. 1.

Incepand cu anul scolar 2005-2006, vechea denumire este schimbatã cu una nouã de prestigiu, care conferã un important loc în topul unitãţilor şcolare din învãţãmântul preuniversitar, de Colegiul Economic Administrativ Iaşi.

Simboluri şi sloganuri

Simboluri:
a. sigla Colegiului Economic Administrativ;
b. ţinuta/uniforma şcolarã;

Propun:
1. realizarea şi funcţionarea paginii web (inclusiv actualizarea periodicã);
2. îmbunãtãţirea funcţionãrii zilnice a statiei de radio amplificare a colegiului;

Cuvinte cheie: creativitate – deschidere - cooperare - comunicare – calitate

Ritualuri şi ceremonii

Ritualuri:
- Zilele Colegiului Economic Administrativa;
- Intâlniri periodice cu foşti absolvenţi actuali oameni de afaceri de succes, oameni de ştiinţã, personalitãţi

Ceremonii:
Festivitatea de deschidere respectiv de încheiere a anului şcolar;
Balul bobocilor (elevilor claselor a IX-a);
Curs festiv pentru absolvenţii de liceu;
Premierea elevilor cu rezultate deosebite la învățătură și la olimpiadele și concursurile școlare.

Norme , principii și valori

Normele dupa care ne vom conduce:
adoptarea unei ţinute profesionale şi morale ireproşabile;
climat organizaţional intelectual oferit atât profesorilor cât şi elevilor;
eficientizarea comunicãrii între actorii educaţionali;
tratarea egalã a tuturor elevilor, fãrã discriminãri;
perfecţionarea continuã a cadrelor didactice.

Principii pe care dorim sã le implementãm:
libertatea de exprimare şi de afirmare a oricãrui cadru didactic sau elev;
acceptarea şi stimularea tuturor ideilor inovative şi constructive, care au ca finalitate formarea personalitãţii umane şi implicit îmbunãtãţirea procesului didactic;
respectul identitãţii fiecãrui partener de comunicare, indiferent dacã este cadru didactic, nedidactic, didactic auxiliar, elev, pãrinte;
identificarea şi valorificarea potentialelor şi competenţelor tuturor actorilor educaţionali;
demnitatea;
decenţa;
toleranţa;
spiritul comunitar, constiinta comunitara.

Valorile pe care le fundamentăm:

1. Excelență
Considerăm că elevul este pe primul plan în unitatea de învățământ
1. elevii înzestrati cu talente deosebite beneficiază de șansa descoperirii și a afirmării acestora
2. fiecare copil/elev este motivat și încurajat să-și atingă potențialul maxim
3. fiecare copil/elev își dezvoltă respectul de sine și încrederea în forțele proprii
4. elevii si profesorii colaborează dezvoltând relaâii de respect reciproc
5. profesorii au un rol de mentori si consilieri pentru elevi
6. toti profesorii sunt preocupati de atingerea celor mai inalte standarde, fiind dedicati dezvoltarii personale si profesionale continue
7. succesul elevilor nostri si calitatea ridicata a procesului educativ reprezinta totodata o încununare a eforturilor întregului personal al colegiului

2. Responsabilitate
a. elevii sunt incurajati pentru a-si atinge potentialul maxim de catre fiecare profesor, la fiecare ora
b. sistemul de recunoaștere, incurajeaza formarea unei atitudini pozitive fata de procesul de învățare si asigura totodată dezvoltarea unei conduite civice exemplare
c. toate programele noastre sunt construite si implementate cu scopul de a-i ajuta pe elevi sa isi dezvolte stima de sine, respectiv sa devina adulti responsabili care vor avea succes in tot ceea ce vor intreprinde
d. elevii, și întregul personal al colegiului sunt direct implicati in sprijinirea actiunilor caritabile locale sau a unor organizatii neguvernamentale, pentru a sprijini bunastarea comunitatii in care ne desfasuram activitatea

3. Creativitate
1) potentialul creator al tuturor elevilor nostri este descoperit si stimulat printr-o multitudine de metode, in cadrul orelor de curs, cât si prin activitățile extracurriculare
2) ne dorim să creăm o motivatie corectă în elevii nostri, prin utilizarea unor metode si strategii de predare active, moderne si inovative, care sa-i inspire

4. Respect pentru Diversitate
a) fiecare copil/elev are un set specific de nevoi si fiecare este ajutat sa-si atinga potentialul maxim
b) fiecarui membru al comunitatii noastre ii sunt recunoscute si apreciate realizarile
c) oferim tuturor elevilor șanse egale la educație

prof.dr. Gabriela Ţiplic

Director - Colegiul Economic Administrativ - Iași